பாடத்திட்டங்கள்

UG CoursesMediumAffiliation
Science Courses
B.Sc. Visual CommunicationEnglish2021-22
B.Sc. Physical Education (Sports Science)English2021-22
B.Sc. ChemistryEnglish1998-99
B.Sc. MicrobiologyEnglish1998-99
B.Sc. Computer ScienceEnglish1995-96
B.C.AEnglish2014-15
B.Sc. Mathematics (Aided)English1968-69
B.Sc. Physics (Aided)English1988-89
B.Sc. Chemistry (Aided)English1971-72
B.Sc. Botany (Aided)English1985-86
B.Sc. Zoology (Aided)English1978-79
B.Sc. Computer Science (Aided)English1987-88
Business, Economics & Commerce
B.Com English1994-95
B.Com Banking & Finance English2021-22
B.Com Banking & E-CommerceEnglish2022-23
B.Com Corporate Secretaryship English2003-04
B.Com (Aided)English1975-76
B.B.A English2018-19
B.B.A Shipping and Logistics Management English2020-21
B.A. Economics English2016-17
B.A. Economics (Aided)Tamil1968-69
Language & History
B.A. TamilTamil2016-17
B.A. English English2013-14
B.A. History (Aided)Tamil1976-77
Public, Police & Military Services
B.A. Police Administration & Forensic ScienceEnglish2022-23
B.A. Criminology & Police AdministrationEnglish2018-19
B.A. Public Administration* (TNPSC)English2023-24
B.A. Defence Studies* (Army, Navy & Air Force)English2023-24
PG
Science Courses
M.Sc. Computer ScienceEnglish2021-22
M.Sc. Computer Science (Artificial Intelligence & Data Science)English2022-23
M.C.A. (AICTE Approved)English1993-94
M.Sc. Mathematics (Aided)English1981-82
M.Sc. PhysicsEnglish2022-23
M.Sc. ChemistryEnglish2014-15
M.Sc. Botany*English2023-24
M.Sc. ZoologyEnglish1992-93
M.Sc. MicrobiologyEnglish2003-04
Language, History, Economics & Commerce
M.A. EnglishEnglish2014-15
M.A. HistoryEnglish2013-14
M.A. Economics (Aided)English1986-87
M.Com English2013-14
M.Com (Aided)English1980-81

* From Academic Year 2023-24